Cenne siedliska przyrodnicze, oprócz objęcia terenów na których występują, prawnymi formami ochrony przyrody w postaci: rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych czy zespołów przyrodniczo –krajobrazowych, wymagają w celu zachowania ich właściwego stanu stosowania zabiegów ochronnych.

Do takich siedlisk na terenie Przedborskiego  Parku Krajobrazowego należą torfowiska w rezerwacie „Piskorzeniec”. Zabiegi ochrony czynnej prowadzone przez Służby OTNPK polegają na corocznym wykaszaniu  podrostów drzew i krzewów oraz resztek roślinnych  zarastających torfowiska,  szczególnie w okresach z niskim poziomem wody.  Zabiegi zgodne z planem ochrony rezerwatu wykonywane są jesienią po ustaniu wegetacji.

Zdjęcia i opracowanie: W. Sobolewski