Skocz do treści

Pomniki przyrody

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Załęczański PK   \   Przyroda

"Góra Świętej Genowefy"

Na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 13 pomników przyrody. Jednym z nich jest "Góra Świętej Genowefy" (w granicach parku)- najdalej wysunięty ostaniec Jury Wieluńskiej. Pagór Świętej Genowefy znajduje się w odległości 1 km na zachód od Bobrownik. Zamyka on od zachodu razem z "Górą Wapno", leżącą po przeciwnej stronie rzeki, 20. kilometrowy odcinek przełomu działoszyńskiego, stanowiącego część przełomu doliny rzeki Warty przez Wyżynę Wieluńską. Pagór budują wapienie skaliste jury górnej. Są to najbardziej odporne na procesy niszczące wapienie występujące na tym terenie. Wysokość skały wapiennej to około 10 m. "Góra Świętej Genowefy" swym wyglądem przypomina trupią czaszkę, czym od wieków inspiruje okoliczną ludność do tworzenia licznych legend. Pomnik ten stanowi również niezwykły punkt widokowy,z którego można podziwiać najpiękniejsze panoramy parku. "Góra Świętej Genowefy" i tereny ją otaczające to także cenne stanowiska roślinności wapieniolubnej, na północnym zasięgu jej zwartego występowania. Spotkać tu można zespół murawy naskalnej z gatunkami wapieniolubnymi i kserotermicznymi: czosnkiem skalnym (Allium carinatum), rojnikiem pospolitym (Sempervivum hirtum), ciemiężykiem białokwiatowym (Vincetoxicum hirundinaria) oraz szczelinowy zespół wapieniolubnych paproci: zanokcicy skalnej (Asplenium trichomanes), zanokcicy murowej (Asplenium ruta-muraria). Zespół ten jest charakterystyczny dla zacienionych i wilgotnych ścianek skalnych czy głębokich szczelin. Teren wokół pagóra porasta murawa napiaskowa z rozchodnikiem ostrym (Sedum acre), macierzanką piaskową (Thymus serpyllum), kocankami piaskowymi (Helichrysum arenarium), szczotlichą siwą (Corynephorus canescens).

"Jaskinia Ewy"

Osobliwością jest także "Jaskinia Ewy" (w granicach otuliny) - ostaniec wapienny. Znajdują się tu dwa pomniki przyrody: "Jaskinia Ewy" - niewielka jaskinia krasowa oraz cenne stanowisko paleontologiczne z formami kopalnych zwierząt.

"Sucha struga"

Są to źródła przykorytowe i korytowe koło Lisowic, którymi uchodzi woda ze strumienia krasowego Sucha Struga. Strumień ten ginie w ponorach (łykaczach) około 2 km od rzeki Warty. Jeszcze po II wojnie światowej uchodził on do Warty płynąc bezpośrednio po powierzchni gruntu.

"Żabi Staw"

Za pomnik przyrody uznano także "Żabi Staw"( w granicach parku) - wysoko zawieszony nad dnem doliny rzeki Warty zbiornik wody stojącej. "Żabi Staw" obfituje w wiele ciekawych gatunków roślin torfowiskowych oraz związanych ze środowiskiem wodnym. Zbiornik ten najbardziej znany jest z wielkiej populacji grzybieni białych (Nymphaea alba), które podlegają częściowej ochronie gatunkowej. Nad zbiornikiem gnieżdżą się ptaki wodne takie jak: łyska (Fulica atra), wodnik (Rallus aquaticus), perkozek (Podiceps ruficollis), Spotkać tu można także dzikie kaczki i bekasy kszyki (Gallinago gallinago). Obszary przyległe do zbiornika obfitują w wiele gatunków płazów. Nazwa stawu pochodzi oczywiście od żab, których występuje tu kilka gatunków m.in. żaba moczarowa (Rana arvalis). Z innych płazów występują ropuchy: ropucha szara (Bufo bufo), ropucha zielona (Bufo viridis), kumak nizinny (Bombina bombina), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), traszka zwyczajna (Triturus vulgaris).

Pozostałe pomniki przyrody to drzewa bądź grupy drzew.

Sieradzkie Parki Krajobrazowe
Załęczański Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Znajdź nas
Łódzkie promuje