Skocz do treści

XIII Rajd „Sieradzkiego Szwędaczka” „Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.”

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

Regulamin

XIII Rajdu „Sieradzkiego Szwędaczka”

„Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.”

19 września 2015 r. (sobota)

XIII rajd „Sieradzkiego Szwędaczka” Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.” jest kontynuacją ogólnopolskiego rajdu organizowanego od 1975 roku przez Oddział PTTK w Sieradzu.

Dewizą Zakładowego Koła PTTK „Sieradzki Szwędaczek” działającego przy Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu jest propagowanie bezpiecznej turystyki pieszej i rowerowej.

I. ORGANIZATORZY

 • Koło PTTK „Sieradzki Szwędaczek’’ przy KPP w Sieradzu
 • Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Starostwo Powiatowe w Sieradzu
 • Prezydent Miasta Sieradz
 • 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
 • Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA’’
 • Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD
 • Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
 • Zarząd Woj. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Łodzi
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Łódzka Grupa Wojewódzka Region Sieradz
 • Patronat medialny: Tygodnik „Nad Wartą” „Nasze Radio” i Sieradzka TV

II. CELE RAJDU

 • Uczczenie pamięci żołnierzy poległych w walkach nad Wartą we wrześniu 1939 r.
 • Poznanie walorów turystyczno - krajoznawczych okolic Sieradza - doskonalenie umiejętności uprawiania turystyki pieszej
 • Rekreacja, wypoczynek i wspólna zabawa

III. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Leonard Klimczak - komandor Rajdu
 • Krzysztof Kierniakiewicz - z-ca komandora Rajdu
 • Jolanta Kubielska - sekretarz Rajdu

IV. ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI

 • Zbigniew Sośnicki - sędzia główny
 • Andrzej Urbaniak - sędzia
 • Krzysztof Kierniakiewicz - kierownik trasy
 • Barbara Werbicka - sędzia konkursu piosenki żołnierskiej

Rozpoczęcie rajdu: o godz. 8.30 na Placu Wojewódzkim w Sieradzu, gdzie odbędzie się odprawa kierowników drużyn oraz start na trasę. Drużyny przejadą autokarami do Pstrokoni.


TRASA RAJDU:

Pstrokonie – Strońsko – Beleń –Strońsko

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny (min. 4-osobowe) reprezentujące zakłady pracy, szkoły, organizacje społeczne i młodzieżowe, emerytów, rencistów, członków ich rodzin oraz uczestnicy indywidualni. Szczególnie zapraszamy uczestników z Policji, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Zakładu Karnego.

Punktacji rajdowej podlega zgłoszona drużyna, która może mieć osobę rezerwową. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie pod opieką nauczycieli lub rodziców. Wszyscy uczestnicy rajdu powinni posiadać dobrą kondycję fizyczną, ponieważ impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Kierownikiem drużyny powinna być osoba posiadająca doświadczenie w uprawianiu turystyki pieszej, udzielaniu pierwszej pomocy, jak również znająca przepisy porządkowe i ruchu drogowego. Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać odpowiednie obuwie i nieprzemakalne ubranie, dokument tożsamości (młodzież szkolna – legitymację szkolną).

Organizacje zgłaszające drużyny mają obowiązek ubezpieczenia swoich uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Rajdu, jeżeli osoby te nie są członkami PTTK z aktualnie opłaconymi składkami. To samo dotyczy osób indywidualnych oraz członków Komitetu Organizacyjnego Rajdu.

VII. ZASADY FINANSOWANIA

Wpisowe na Rajd wynosi: 10 zł; z opłaconymi składkami PTTK - 5 zł.

W ramach wpisowego zapewniamy:

 • Grochówkę z kiełbasą
 • Znaczek rajdowy
 • Napoje
 • Powrót autokarem z Gminnego Ośrodka Kultury w Zapolicach na Plac Wojewódzki w Sieradzu

VIII. ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW

Zapisy na załączonych do regulaminu rajdu kartach zgłoszeń przyjmuje:

Oddział PTTK, w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Żwirki i Wigury. Zapisy w dniu 14 września 2015 r. w godz. 16.00 – 18.00. Wpisowe na rajd można wpłacić w dniu zapisu lub przekazać na konto: ZO PTTK 55 9267 0006 0000 1977 2000 0010 z dopiskiem: XII Rajd „Sieradzkiego Szwędaczka”

IX. ZASADY PUNKTACJI DRUŻYN

Punktacja drużyn za uzyskanie miejsca od 1 do 3 w rajdowych konkursach:

Za I miejsce – 20 pkt.

Za II miejsce – 16 pkt.

Za III miejsce – 12 pkt.

Ponadto drużyny otrzymują punkty za ilość posiadanych legitymacji PTTK z opłaconymi składkami:

Za każdą legitymację – 1 pkt.

Punkty będą przyznawane drużynom za posiadanie godła lub proporca - maksymalnie 5 pkt. - oceniane będą: pomysł i wykonanie

Drużyny otrzymują punkty ujemne za:

 • Wykluczenie uczestnika rajdu – 10 pkt.
 • Zanieczyszczanie środowiska i nie przestrzeganie zasad ochrony przyrody – 5 pkt.
 • Brak apteczki pierwszej pomocy na trasie – 5 pkt.
 • Nieobecność kierownika drużyny przy rozpoczęciu rajdu – 5 pkt.
 • Brak dyscypliny na trasie - zmiana trasy ominięcie punktu kontrolnego – 5 pkt.
 • Brak ubezpieczenia członka drużyny – 5 pkt.

Zakończenie Rajdu odbędzie się około godz. 15.00 na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Zapolicach.

Organizatorzy zapewniają powrót do Sieradza na Plac Wojewódzki.


W programie:

 • Konkursy rajdowe:
 1. Wiedzy o trasie rajdu i walkach nad Wartą w 1939 r.
 2. Piosenki żołnierskiej (eliminacje na trasie rajdu – każda drużyna śpiewa 1 zwrotkę i refren). Do finału przechodzą 3 najlepsze drużyny – każda drużyna śpiewa jedną piosenkę.
 • Ogłoszenie wyników punktacji i wręczenie nagród na zakończenie rajdu.
 • Dla najlepszych drużyn i uczestników konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W czasie trwania Rajdu wszyscy uczestnicy winni przestrzegać praw i zasad obowiązujących na szlakach turystycznych (koleżeństwo, przestrzeganie Karty Turysty) oraz postanowień Kierownictwa Rajdu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania Rajdu. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy zastrzegają sobie – w razie konieczności – prawo dokonania zmiany przebiegu zaplanowanej trasy. Na odprawie wymagana jest obecność wszystkich kierowników drużyn uczestniczących w rajdzie.


Rajd otrzymał pomoc finansową w ramach konkursów ofert z Urzędu Miasta Sieradza oraz Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Szczegółowy opis trasy rajdu do pobrania poniżej.

 <strong>Bunkier - Beleń</strong><br /><i>fot. W. Pogorzelska</i><br />(PK Międzyrzecza Warty i Widawki)
Łódzkie promuje