Czynna ochrona czarcikęsika Kluka w Spalskiem PK - 2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W ramach współpracy z Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Smardzewice oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi przystąpiliśmy do prac związanych z ochroną stanowiska bardzo rzadkiego na terenie województwa łódzkiego czarcikęsika Kluka oraz śródleśnego torfowiska i łąki, na którym on występuje.

Gatunek ten znajduje się pod ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej.  Jest on umieszczony w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego i ma status krytycznie zagrożonego wymarciem na terenie województwa. Ochrona tego gatunku polega w głównej mierze na sukcesywnym wykaszaniu tego terenu w celu ograniczenia zarastania przez drzewa i krzewy oraz przez trzcinę pospolitą.  Prace na tej powierzchni prowadzimy od 2019 roku z przerwami. W roku 2021 dokonano lustracji terenu torfowiska i stwierdzono rekordową ilość aż 11 pędów kwitnących czarcikęsika Kluka (należy dodać, że wcześniej były lata kiedy nie stwierdzano już kwitnących pędów). Od czasu podjęcie prac roślina ta kwitnie corocznie co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że podjęta działania przynoszą efekty. Latem wykaszamy większość terenu w celu osłabienia występującej tu licznie trzciny, która negatywnie oddziałuje na różnorodność tutejszej łąki oraz samego czarcikęsika. Sam czarcikęsik zakwitnie za jakieś 2-3 tygodnie.