Czynna ochrona murawy kserotermicznej w Sulejowskim Parku Krajobrazowym.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Murawy kserotermiczne w Sulejowskim Parku Krajobrazowym zlokalizowane są w jego centralnej części, m.in. na terenie miasta Sulejowa w dolinie rz. Pilicy i Radoński. O występowaniu tego typu siedliska decydują warunki geologiczne, płytko zalegającego wapienia i sposób użytkowania.


Przywracanie muraw kserotermicznych jest ważne dla zachowania różnorodności biologicznej, walorów estetycznych i krajobrazowych. Zbiorowisko to jest narażone na degradację na skutek zaprzestania użytkowania pastwiskowego i kośnego.
W celu odtworzenia i zachowania tego cennego siedliska w roku 2017 podpisano porozumienie na rzecz ich ochrony, pomiędzy Dyrektorem ZPKWŁ a Wójtem gminy Sulejów.
Ochrona będzie polegała m.in. na odkrzaczeniu, corocznym koszeniu i monitoringu siedliska.
Na początku maja pracownicy z oddziału Terenowego NPK dokonali wstępnego rozpoznania roślin, dwu działek gminnych które są zlokalizowane wzdłuż rzeki Pilicy na odcinku pomiędzy Sulejowem a Podklasztorzem.
Obszar lustrowany, jest w bardzo dużym stopniu pokryty krzewami i drzewami (m.in. tarniny, ligustru, klonu sp., karagany, ) co przyczyniło się do zacienienia i zaniku kserotermy.
W miejscach bardziej prześwietlonych zachowała się roślinność ciepłolubna z min. z zawilcem wielkokwiatowym Anemone sylvestris, rutewką mniejszą Thalictrum minus krwiściągiem mniejszym Sanguisorba minor, szałwią okręgową Salvia verticillata, tymotką Boehmera Phleum phleoides.
Z uwagi na wczesne lęgi ptaków; potrzosa i trznadla na powierzchni kseroterm, działanie karczowania tarniny na najlepiej zachowanym płacie murawy z zawilcem wielkokwiatowym podjęto w trzeciej dekadzie maja. Roślina ta podlega ochronie prawnej, w Sulejowskim PK występuje na jednym stanowisku.
Przy pomocy ręcznych narzędzi dwóch pracowników Sulejowskiego PK na pow. ok 2 arów usunęło zakrzaczenia.
Dalsze prace zaplanowano na późne lato, po skończonej wegetacji i naturalnym wysiewie nasion.
Czynna ochrona murawy kserotermicznej jest prowadzone zgodnie z zaleceniami ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000.(ZK)

 

Fot.1 i 2. Zarośnięta murawa kserotermiczna w Sulejowie.
Fot.3 i 4. Karczowanie tarniny na murawie.
Fot.5  Odsłonięty fragment murawy
Fot.6. Wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris na murawie.
Fot.7. Przekwitnięty zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris .