Dzień Krajobrazu w PKMWiW

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

dzien krajobrazu 4Ochrona krajobrazowa (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody), oznacza „zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu”, a walory krajobrazowe są zdefiniowane jako: „wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związane z nimi rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka”.

Krajobraz priorytetowy – w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to: „krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki, wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania. Ustawa Prawo ochrony środowiska traktuje krajobraz, jako jeden z elementów środowiska, które definiowane jest jako: „ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami”. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawiera pojęcie krajobrazu kulturowego, który definiuje jako „przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”. Natomiast, jednym z istotnych zapisów ustawy krajobrazowej jest wprowadzenie definicji krajobrazu, według której „przez krajobraz należy rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka”.

Możemy powiedzieć, że krajobraz to przestrzeń, w której żyjemy.  Składają się na nią zarówno elementy środowiska przyrodniczego,  jak i kulturowego. Te, zachodzące w wyniku naturalnych procesów, jak i te ukształtowane w wyniku działalności człowieka.

Ważne jest, by otaczający nas krajobraz był piękny i harmonijny, żeby przyczyniał się do podnoszenia jakości naszego życia, wpływał pozytywnie na nasze samopoczucie, dawał poczucie bezpieczeństwa, ułatwiał tworzenie i utrzymywanie więzi społecznych, inspirował i motywował nas do działania.

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października ogłoszono Dniem Krajobrazu. Data związana jest z dniem podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.  Zgodnie z jej zapisami należy podejmować działania na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Zaproponowano, by tegoroczne działania były prowadzone pod hasłem: Ochrona krajobrazu z korzyścią dla nas. 

Z tej okazji Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych zasadził i rozdysponował wśród mieszkańców gminy Zapolice (głównie pszczelarzy) 55 szt. młodych sadzonek drzew - lipy drobnolistnej, którą ceniono od najdawniejszych czasów nie tylko ze względu na jej piękno, użyteczność ale również właściwości lecznicze i miododajne. Była to także okazja do posadzenia kolejnych drzew w ramach akcji „100 tys. drzew na 100-lecie województwa łódzkiego”. W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a w 2019 roku stulecie utworzenia województwa łódzkiego. Z tej okazji Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego sadzą, ale też zapraszają i zachęcają do udziału w sadzeniu drzew.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

W. Pogorzelska