Rok 2019 rokiem ptaków w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Wydaje się, że ptaki były - są i będą, tak może pomyśleć tylko ktoś, kto zna 10 gatunków i nigdy nie zajrzał do atlasu ptaków Polski, a mamy ich  230 gatunki lęgowe i drugie tyle zalatujące, zimujące. Tymczasem w środowisku cały czas coś się zmienia, a to wpływa na występujące gatunki ptaków.

Z centralnej Polski w ostatnim 50-lecu zginęły np. dzierlatka, kraska, orlik krzykliwy, cietrzew, kulik wielki, sokół wędrowny,  wycofuje się jarząbek, czajka, rycyk, wróbel, płomykówka, świergotek polny itp. Od czasu kiedy jesteśmy w UE prowadzony jest monitoring ptaków wielu środowisk i gatunków. Dlatego mamy wiarygodne informacje o  ich rozmieszczeniu i wieloletnich trendach liczebności. Informacje te są publikowane w raportach krajowych, unijnych i co kilka lat gatunki rzadkie są aktualizowane w "Czerwonej  liście  ptaków Europy". "Czerwoną listę ptaków Europy" przygotowuje Komisja Europejska i Bird Life International. Dokument ten uważany jest za wiarygodny i obiektywny system oceny ryzyka wymierania gatunków. Informacje w niej zawarte, są pomocne planistom i zarządzającym środowiskiem. Kraje UE są zobligowane do utrzymania gatunków ważnych dla całego wspólnoty, a w razie ich utraty przywracania do pierwotnej liczebności. To twarde prawo wynikające z dyrektywy siedliskowej, ułatwia pozyskanie funduszy i priorytetowe  działanie ochraniarskie.

Akcją Rok 2019 - rokiem ptaków w ZPKWŁ chcemy zwrócić uwagę na naszych braci mniejszych jak mawiał św. Franciszek, poprzez:

1. Popularyzacja wiedzy o ptakach w teorii i praktyce.

2. Zbieranie informacji o rzadkich gatunkach.

3. Zwrócenie uwagi na zagrożenia przed jakimi stoją ptaki, oraz zachęcenie ludzi do zaangażowania się w ich ochronę.

Wiedza o ptakach zamieszkujących Parki Krajobrazowe w województwie była pozyskana w trakcie sporządzania planów ochrony parków i były to badania jakościowe. W parkach gdzie pracują ornitolodzy informacje o awifaunie są na bieżąco aktualizowane. O bioróżnorodności ptaków w granicach PK decyduje zróżnicowanie siedlisk: lęgowych, żerowiskowych, a o liczebności gatunków wielkość tych środowisk. W większość PK powierzchniowo dominują lasy, poprzecinane dolinami rzek:  Pilicy, Warty, Moszczenicy, Rawki, Bzury, Mrogi, Widawki, Grabi itp. z takimi siedliskami min. jak: torfowiskowe łąki, starorzecza, szuwary, łęgi nadrzeczne. miejsca te charakteryzuje największa różnorodność ptaków i innych organizmów. Awifauna PK  stanowi ok 70 %  ptaków lęgowych w Polsce i tak np.: w Sulejowskim PK stwierdzono 160 gatunków ptaków lęgowych w Spalskim PK 158 oraz 61 gatunków nie lęgowych, Przedborskim Parku Krajobrazowego 130 gatunków lęgowych i 57 gatunków nie lęgowych. W okresie jesieni i zimą. Dolina Pilicy i Zalew Sulejowski stanowią znaczącą ostoję dla migrujących i zimujących ptaków wodnych w skali regionalnej, Zgrupowania mogą liczyć do 3-4 tys. kaczek

Akcja Rok 2019- rokiem ptaków w ZPKWŁ będzie promowała  w poszczególnych oddziałach terenowych inną grupę ptaków i tak:

Bolimowski PK – sowy, Sieradzkie PK – wodnobłotne, Nadpiliczne PK - dzienne ptaki. drapieżne, PK Wzniesień Łódzkich – ptaki śpiewające. (tekst Z. Kołudzki, ilustracje P. Wypych)