Skocz do treści

Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK

Sieradzkie Parki Krajobrazowe   \   Aktualności

 <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK)

W Załęczańskim Parku Krajobrazowym zakończyły się monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach Wyżyny Wieluńskiej. Jak co roku przeprowadzono dwa liczenia: styczniowe (30 stycznia 2016) oraz marcowe (5 marca 2016). Liczenia zostały zorganizowane przez Maurycego Ignaczaka przy udziale Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych. W badaniach brali udział chiropterolodzy z ośrodków z całego kraju: Gdańska, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania, Warszawy, Wrocławia oraz Zielonej Góry.

Podczas styczniowego liczenia nietoperzy w jaskini Szachownica stwierdzono hibernowanie 2280 osobników z 9 gatunków. Jak w poprzednich latach utrzymuje się dominacja nocka Natterera Myotis nattereri oraz nocka dużego Myotis myotis, przy czym w przypadku tego drugiego gatunku odnotowano rekord liczebności - ponad 720 osobników.

W czasie liczenia marcowego w jaskiniach rezerwatu Węże na Górze Zelce przyrodnikom udało się skontrolować wszystkie dostępne obiekty: jaskinię Za Kratą, Małą, Niespodziankę, Draba, Samsonowicza. Łącznie stwierdzono 24 osobniki należące do 7 gatunków. Najwięcej nietoperzy hibernowało w jaskini Za Kratą – 16 osobników, w tym 2 osobniki rzadkiego w kraju nocka Bechsteina Myotis bechsteinii. Warto również podkreślić stwierdzenie hibernowania nocka wąsatka/Brandta Myotis mystacinus/brandtii - łącznie 4 osobniki. W ostatnich latach stan hibernowania nietoperzy w jaskiniach rezerwatu Węże utrzymuje się na podobnym poziomie, zarówno co do ilości, jak i składu gatunkowego.

Liczenie marcowe nietoperzy w Szachownicy udokumentowało hibernowanie 2534 osobników z 9 gatunków. Tradycyjnie dominujące ilościowo gatunki to nocek Natterera Myotis nattereri (ponad 1000 osobników) i nocek duży Myotis myotis (ponad 800 osobników). Odnotowano wzrost liczebności nocka dużego w stosunku do liczenia styczniowego, a tym samym kolejny rekord ilości tego gatunku. Istotne jest również odnotowanie dużej liczebności (ponad 20 osobników) rzadkiego w kraju nocka Bechsteina.

Badania monitoringowe w tym obiekcie prowadzone są nieprzerwanie od 1981 roku. Szachownica jest stanowiskiem objętym Państwowym Monitoringiem Środowiska, gdzie kontrolowany jest stan czterech gatunków nietoperzy i ich siedliska zimowania. Prócz nocków: dużego, Bechsteina i łydkowłosego w ramach PMŚ monitorowany jest również licznie zimujący w Szachownicy mopek Barbastella barbastellus.

Ustalony podczas liczeń w 2016 roku skład gatunkowy nie odbiega od średnich obserwowanych w ostatnich latach, natomiast zarejestrowana ogólna liczba nietoperzy należy do najwyższych spośród notowanych na przestrzeni 35 lat. Potwierdzono również regularność hibernowania w Szachownicy gatunków rzadkich w skali kraju: nocków łydkowłosych Myotis dasycneme oraz nocków Bechsteina Myotis bechsteinii.

Wydaje się, że przeprowadzone roboty projektu LIFE+ nie spowodowały istotnych negatywnych zmian dla zimowania nietoperzy w Szachownicy. Obserwacje będą kontynuowane.

Prace wykonano na podstawie zezwoleń Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska z Łodzi i Katowic.

K. Gara

 <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK) <strong>Monitoringowe liczenia nietoperzy w jaskiniach ZPK</strong><br />(Załęczański PK)
Łódzkie promuje