Posiedzenie rady ZPKWŁ w Przedborskim PK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

posiedzenieW dniu 22 czerwca 2017 r., w Przedborskim Parku Krajobrazowym, odbyło się spotkanie terenowe Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Po krótkiej prezentacji programu spotkania, którą przedstawił Dyrektor ZPKWŁ, członkowie rady udali się pojazdami terenowymi zespołu na objazd wyznaczonych wcześniej punktów w PPK.

Pierwszym odwiedzonym przez Radę miejscem było stanisko pluskwicy europejskiej w kompleksie leśnym leśnictwa Wierzchlas. Opis miejsca oraz historię odkrycia pluskwicy europejskiej przedstawił dr M. Kiedrzyński. Krótki spacer po terenie uświadomił członkom Rady, że jest to fragment lasu w typie świetlistej dąbrowy z dużą ilością chronionych gatunków runa. Przeprowadzone kilka lat temu przez Nadleśnictwo Przedbórz cięcia prześwietlające, miały korzystny wpływ na kondycję pluskwicy europejskiej oraz innych gatunków jej towarzyszących. Rada przychyliła sie do wniosku o objęcie tego obszaru ochroną czynną.

Kolejnym miejscem odwiedzonym przez członków Rady był rezerwat Piskorzeniec. Głównym zagadnieniem omawianym w tej części spotkania była sprawa czynnej ochrony torfowisk. Zaprezentowano Radzie torfowisko, które podlega sukcesji leśnej oraz przedstawiono projekt działań ochronnych. Miejsce i zakres prac polegających na usunięciu z torfowiska podrostów drzew i krzewów, są zapisane w planie ochrony dla tego rezerwatu. Podobnie jak w przypadku ochrony czynnej pluskwicy europejskiej, również ten projekt uzyskał akceptację Rady.

Następnym punktem programu sesji terenowej Rady ZPKWŁ, była wizyta w południowo wschodniej części grzbietu wzniesienia Góra Kozłowa. Rosnący tu las to buczyna z licznymi egzemplarzami storczyków. Na szczególną uwagę zasługuje storczyk obuwik pospolity. Występuje tu również kolejny storczyk buławnik wielkokwiatowy oraz miodownik melisowaty, pierwiosnek lekarski, wawrzynek wilczełyko i wiele innych charakterystycznych dla tego typu lasu. Zapoznano Radę z projektem powołania nowego rezerwatu o nazwie Grądy Góry Kozłowej, przewidzianym w planie ochrony PPK. W opinii Dyrektora ZPKWŁ Pana H. Andrzejewskiego powołanie w chwili obecnej dużego rezerwatu, dodatkowo usytuowanego w części na gruntach prywatnych, jest dziś mało realne. Nie zmienia to faktu, że będą prowadzone prace mające na celu objęcie ochroną część terenu, na której rosną storczyki i inne rośliny chronione.

W drodze powrotnej do biura PPK Rada odwiedziła rezerwat Murawy Dobromierskie. Zapoznano Radę z prowadzoną tu ochroną czynną muraw kserotermicznych. W ocenie Rady prowadzone przez pracowników PPK i kontynuowane obecnie przez RDOŚ w Kielcach prace pielęgnacyjne polegające na wykaszeniu i usunięciu z terenu muraw podrostów krzewów i drzew, spełniły swoje zadanie. Pielęgnowany w ten sposób obszar to 10 ha. Wprowadzenie na teren rezerwatu ekstensywnego wypasu owiec, jako alternatywy dla koszenia, jest mało realny ze względu na stosunki własnościowe tych terenów.

Po powrocie do biura PPK odbyło się krótkie posiedzenie Rady, na którym omówiono zagadnienia wynikające z części terenowej spotkania. W tej części posiedzenia Dyrektor ZPKWŁ Pan H. Andrzejewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zespołu za miniony okres.

(DS)