Obszary Chronionego Krajobrazu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

„Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.”
( art. 23. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Plan ochrony Przedborskiego Parku Krajobrazowego zmienił otulinę PPK w Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu. Nadanie otulinie rangi obszaru chronionego krajobrazu podnosi status ochronny tego terenu oraz precyzuje zakres ochrony przewidziany w ustawie. Z założenia POChK ma pełnić rolę bufora wobec ewentualnych niekorzystnych czynników mogących niekorzystnie wpływać na teren Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten wyróżnia się urozmaiconym krajobrazem z wieloma cennymi stanowiskami występowania chronionych roślin i zwierząt. Obejmuje swym zasięgiem doliny rzek Pilicy oraz Czarnej Włoszczowskiej, a także fragmenty Wzniesień Opoczyńskich i Łopuszańskich. W 2006 roku powołano na tym obszarze rezerwat przyrody „Ewelinów” na terenach leśnych Nadleśnictwie Włoszczowa. Teren Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu to teren przeznaczony do rozwoju wielu form rekreacji. Ze względu na bliskość PPK stanowi on dobre miejsce na usytuowanie bazy noclegowej i turystyki pobytowej.