Konkurs plastyczny "Ptasia stołówka"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych: „Ptasia stołówka" 02 października - 30 listopada

Organizator konkursu:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe

Konkurs polega na:

 • Przedstawieniu na rysunkach ptaków korzystających z karmnika. Rysunki mają odzwierciedlać rzeczywisty wygląd ptaków (wielkość, kolory, cechy morfologiczne).Można korzystać z pomocy (albumy, przewodniki, zdjęcia itp.) Ważne, aby wygląd ptaków był zbliżony do naturalnego.

Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych;
 • Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą;
 • Kształcenie umiejętności:

- samodzielnego poznawania świata żywego,

- dostrzegania i opisywania współzależności między organizmami i środowiskiem.

 • Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
 • Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej;
 • Ugruntowanie poczucia tożsamości z przyrodą;
 • Inspirowanie do wyrażania środkami artystycznymi piękna krajobrazu oraz aktywności twórczej u młodzieży.

Warunki udziału w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas I – VI z gmin z terenu Przedborskiego Parku Krajobrazowego, Spalskiego Parku Krajobrazowego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego;

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej
  w formacie A4 ściśle związanej z tematem konkursu;
 • Praca powinna być wykonana przez jedną osobę;
 • Praca może być wykonana dowolną techniką;
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie:

- imię i nazwisko autora,

- tytuł pracy,

- wiek,

- adres szkoły i klasa,

- e-mail oraz telefon szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.

Prace prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r. na adres:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe

ul. Piotrkowska 106 97-310 Moszczenica

z dopiskiem: Konkurs plastyczny: „Ptasia stołówka".

Warunki organizacyjne:

 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych ( I- III oraz IV – VI) ;
 • Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów;
 • Prace nie spełniające warunków powyższego regulaminu nie będą oceniane;
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;
 • Sprawy sporne rozstrzyga jury oraz organizatorzy konkursu;
 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, e-mailem lub telefonicznie;
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora;
 • Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.